UPPFÖRANDEKOD

CODE OF CONDUCT

 
Ett ansvarsfullt uppträdande i affärer är helt nödvändigt om vi ska kunna leva upp till Monierkoncernens vision om att förverkliga takmarknadens fulla potiential. Laglydighet, ömsesidig respekt, integritet och förtroende är de rättesnören som vägleder oss i vårt dagliga arbete med varandra och våra konkurrenter. Dessa värderingar är en väsentlig del av vår företagskultur och utgör själva grunden för Monierkoncernens långsiktigt hållbara framgångar och dess goda rykte över hela världen.
 
Arbetet med att kontrollera att vi följer lagar och regler har och kommer även i fortsättningen att ha högsta prioritet för Moniers ledning – såväl på koncernnivå som lokalt. Vi har bildat ett koncernövergripande Compliance Management System  som ska se till att vi lever upp till de allmänna principerna som fastslagits i uppförandekoden på alla marknader där vi är verksamma.
 
De viktigaste ämnena som tas upp i koden är efterlevnaden av lagar och etiska regler, relationer med affärspartners och tredje man, undvikande av intressekonflikter, arbetsmiljö samt informationssäkerhet och företagets tillgångar. Uppförandekoden gäller i hela världen för alla medarbetare och chefer inom Monierkoncernen. Alla medarbetare hos Monier är skyldiga att följa koden, och all chefspersonal är skyldiga att se till att alla under deras ledning också följer den.