Integritetspolicy

Integritetspolicy för webbplats tillhörande BMI Group Management UK Ltd.  (“BMI-koncernen”).
Webbplatsen www.monier.se, inklusive de tjänster som den erbjuder (nedan kollektivt kallad “webbplatsen”), tillhandahålls av:

Monier Roofing AB
Hemvärnsgatan 9
171 54 Solna

Tel.: +46 (8) 555 660 00
Email: takinfo@monier.com

VD: Bengt Widstrand


För ytterligare information om BMI-koncernen (nedan också kallad "vi", "oss") hänvisas till sidan Disclaimer and Legal Notice på www.bmigroup.com/home/disclaimer/.

BMI-koncernen är ansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats, enligt definitionen i den europeiska dataskyddsförordningen (“GDPR”). Vi fungerar därför som personuppgiftsansvarig i enlighet med artikel 4.1 av GDPR.

Genom denna Integritetspolicy ger BMI-koncernen dig information om karaktären och omfattningen av och syftet med dess behandling av personuppgifter, samt om rättigheter som hänför sig till individer vars personuppgifter behandlas av BMI-koncernen.

Personuppgifter inkluderar all information med samband till en fysisk person (”den registrerade”), såsom namn eller adress, e-postadress eller nätidentifierare som lämnas av deras utrustning, applikationer, verktyg och protokoll.

Du kan alltid besöka vår webbplats utan att behöva aktivt tillhandahålla personuppgifter. De uppgifter som BMI-koncernen behandlar som resultat av ett besök på webbplatsen redovisas nedan i Avsnitt 1 (”Integritetsmeddelande för alla webbplatsbesökare”). Webbplatsen erbjuder också tjänster som du bara kan använda om du aktivt tillhandahåller 
personuppgifter. Dessa tjänster, samt den databehandling som följer av användning av respektive tjänster, redovisas i Avsnitt 2 (”Integritetsmeddelande för användare av vissa av BMI-koncernens tjänster”). Allmän information om dataintegritet, vilken gäller för alla former av databehandling, t.ex. rörande dina rättigheter som registrerad person, 
återfinns i Avsnitt 3 (”Allmän information om dataintegritet”).Innehåll

1. Integritetsmeddelande till alla webbplatsbesökare

    a. Tillträdesuppgifter

    b. Kakor och liknande tekniker

        (1) Kakor

        (2) Google Analytics

    c. Kontakt2. Integritetsmeddelande till användare av vissa av BMI:s tjänster

   
a. Nätbaserade ansökningar

        (1) Överföring av data

        (2) Lagring, användning och radering av data

        (3) Annullering; tillbakadragande av ansökan3. Allmän information om dataintegritet

    a. Dina rättigheter som registrerad person

    b. Information om BMI-koncernens dataskyddsombud4. Uppdateringar


1. Integritetsmeddelande till alla webbplatsbesökare

 
  a. Tillträdesuppgifter/ loggfiler från servrar


BMI-koncernen samlar in logguppgifter vid varje tillträde till webbplatsen. Endast sådana uppgifter som är tekniskt nödvändiga samlas in, dvs. typ och version av webbläsare, användarens operativsystem, hänvisnings-URL (den webbplats från vilken tillträdet till vår webbplats skedde), datum och tidpunkt för tillträde, mängden överförda data, internetprotokolladressen (IP-adressen), och den internetoperatör som det inloggande systemet använder. BMI-koncernen  bevarar denna information i två veckor, varefter den raderas.

BMI-koncernen associerar inte dessa uppgifter med specifika personer, och kombinerar inte uppgifterna med andra uppgiftskällor inom BMI-koncernen, annat än om detta erfordras för att ge brottsbekämpande myndigheter begärd information i händelse av cyberattack. Ovannämnda uppgifter används uteslutande för att tillhandahålla webbplatsinnehåll på ett 
korrekt sätt, för att optimera webbplatsinnehåll och annonsering och för att säkerställa våra IT-systems och vår webbplatsteknologis funktionalitet på lång sikt. BMI-koncernen använder därför dessa uppgifter både för statistik och för att säkerställa dataintegritet och datasäkerhet inom bolaget.

Databehandling i ovannämnda syften utförs på grundval av GDPR:s så kallade intresseavvägningsklausul (Art. 6(1) mening 1 led f) GDPR).

    b. Kakor och liknande tekniker       
(1) Kakor

Webbplatsen använder kakor, dvs. små filer som låter utrustningsrelaterad information sparas på användarens utrustning (persondatorer, smartmobiler osv.). De gör webbplatsen mer användarvänlig, effektiv och säker, och i synnerhet optimerar de våra produkter och tjänster för dig och låter oss förse dig med riktad information längre fram. Webbplatsen använder så kallade förstapartskakor, som vi lagrar, och tredjepartskakor, som externa leverantörer placerar för att uppnå vissa syften. De flesta kakor som BMI-koncernen använder är ”sessionskakor” som automatiskt raderas när webbplatsbesöket avslutas. Dessa kakor gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats.

För närvarande använder BMI-koncernen följande kakor:

Google Analytics
Google Tag Manager
Google Display Network
Google Adwords
Facebook
Youtube


Användare kan bestämma hur dessa kakor används. Alla moderna webbläsare har möjligheten att begränsa eller fullständigt blockera lagring av kakor, genomgående eller bara för vissa webbplatser. Vi vill dock påpeka att vår webbplats användbarhet och användarvänlighet minskas om kakor inte tillåts. Användare kan också hantera många  nätannonseringskakor via den amerikanska webbplatsen http://www.aboutads.info/choices eller den europeiska webbplatsen http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/.

Alla användaruppgifter (såsom IP-adresser, användarnamn osv.) lagras anonymt så att det blir omöjligt att identifiera en person.

        (2) Google AnalyticsWebbplatsen använder funktioner som tillhandahålls av nätanalystjänsten Google Analytics. Denna levereras av Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA, 94043, USA (“Google”). Google Analytics använder kakor, såsom beskrivits ovan, i form av textfiler som lagras på din dator. Den information om användningen av våra nätbaserade produkter och tjänster som samlas in av kakor, överförs i allmänhet till en Google-server i USA och lagras där. Om IP-anonymisering är aktiverad på portalen, förkortar Google dessförinnan din IP-adress inom EU:s medlemsstater eller andra stater som anslutit sig till avtalet om det europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall överförs den kompletta IP-adressen till en Google-server i USA och förkortas där.

Google använder denna information på BMI-koncernens vägnar för att utvärdera användningen av BMI-koncernens nätbaserade produkter och tjänster, för att sammanställa aktivitetsrapporter om nätbaserade produkter och tjänster, och för att utföra andra tjänster för oss, i sammanhang med användningen av våra nätbaserade produkter och tjänster och webbplats. Anonymiserade användarprofiler skapas sedan med hjälp av behandlade uppgifter. Den IP-adress som meddelas av användarens webbläsare kombineras inte med andra Google-data. Användare kan ställa in sin webbläsare för att förhindra att kakor lagras; användare kan också förhindra att uppgifter som kakan samlat in om användningen av våra nätbaserade produkter och tjänster sänds till och behandlas av Google, genom att ladda ned och installera ett insticksprogram för webbläsaren via följande länk:  http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Obs! Vissa omoderna webbläsare kanske inte kan använda Googles insticksprogram för bortval. Om du vill använda en sådan äldre 
webbläsare, hänvisas du till inställningarna i webbläsaren om du önskar inaktivera kakor.

Ytterligare information om Googles användning av information för annonsering, samt om inställningar och möjlighet till avböjande, återfinns på följande Googlewebbplatser: https://policies.google.com/privacy/partners?hl=en (“Hur Google använder data när du använder våra partners webbplatser eller program”),  http://www.google.com/policies/technologies/ads (“Hur Google använder kakor för annonsering”), http://www.google.se/settings/ads (“Kontrollera den information Google 
använder för att visa dig annonser”), och http://www.google.com/ads/preferences (“Kontrollera vilka annonser Google visar dig”).

    c. Kontakt


Webbplatsen låter dig kontakta BMI-koncernen via e-post till vår direktör för koncernkommunikationer. De personuppgifter som respektive användare uppger lagras i syfte att besvara din förfrågan. Uppgifterna raderas så snart de inte längre behövs i dessa syften, förutsett att detta inte förhindras av rättsliga bibehållandekrav eller du har givit ditt samtycke till längre lagring. Behandlingen av dina uppgifter som ovan beskrivits är nödvändig för att besvara din förfrågan (Art. 6(1) mening 1 led b) GDPR). Behandlingen av ytterligare data som du frivilligt angett på kontaktblanketten har sin grundval i intresseavvägningsklausulen i GDPR (Art. 6(1) mening 1 led f) GDPR).

2. Integritetsmeddelande till användare av vissa av BMI:s tjänster

    a. Nätbaserade ansökningar

Webbplatsen ger dig möjlighet att anmäla dig för att få jobbalerter via e-post, samt att ansöka online eller via e-post om anställning eller praktikantjobb inom BMI-koncernen och närstående bolag. För sådana nätbaserade alerter och ansökningar gäller, förutom integritetsmeddelandet, andra rättsliga krav. På grundval av en nätbaserad ansökan som du initierat, behandlar vi de personuppgifter du ger BMI-koncernen elektroniskt i samband med ansökan. Sådan behandling är nödvändig för att vidtaga åtgärder på din begäran innan avtal ingås (cf. Art. 6(1) mening 1 led b GDPR). Vänligen läs detta integritetsmeddelande innan du skickar dina personuppgifter till oss.

        (1) Överföring av data


När du söker till BMI-koncernen och dess närstående bolag online eller via e-post, förser du BMI-koncernen med personuppgifter som namn, post- och e-postadress, samt information om din utbildning och dina yrkeskvalifikationer, certifikat och andra informationer och dokument som det är vanligt att använda i samband med en jobbansökan. I ditt eget intresse ber vi dig att bara röja särskilda kategorier av personuppgifter (såsom ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, medlemskap i fackförening, fysisk eller psykisk hälsa, eller religiös eller filosofisk övertygelse, kollektivt “känsliga uppgifter”, jfr Art. 9(1) GDPR) som du uttryckligen vill att vi ska få. Vi förväntar oss inte, och begär inte, att du ska skicka in sådana känsliga uppgifter. För information om hur vi använder sökandes personuppgifter hänvisar vi till BMI:s Integritetsmeddelande till anställda och entreprenörer, som är tillgängligt här.

        (2) Lagring, användning och radering av data


BMI-koncernen lagrar och använder information och filer som du tillhandahållit uteslutande för att registrera och behandla din ansökan, vilket inkluderar att kontakta dig. Om din ansökan är framgångsrik kan informationen och filerna som du tillhandahållit komma att fortsätta att användas medan du är anställd. I annat fall behåller BMI-koncernen din information och dina filer under en tidsrymd av 6 månader efter det att rekryteringsprocessen avslutats (såvida inte lokal lag erfordrar en kortare tidsrymd) för att kunna besvara eventuella frågor rörande din ansökan, för att uppfylla rättsliga krav och hävda, utöva eller försvara reella eller potentiella anspråk. Efter denna tidsrymds slut blir dina uppgifter 
normalt raderade. För ytterligare information om hur BMI-koncernen lagrar, använder och raderar sökandes personuppgifter hänvisar vi till BMI:s Integritetsmeddelande till anställda och entreprenörer, som är tillgängligt här. Genom att kryssa i motsvarande ruta, eller genom att ange det när du ansöker via e-post, kan du ge oss tillstånd att också skicka din  information och filer till andra bolag i BMI-koncernen, och i sådant fall vidarebefordrar vi din ansökningsfil till andra koncernbolag som kan ha lediga jobb som passar dig.

        (3) Annullering; tillbakadragande av ansökan


Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till att vi lagrar och använder personuppgifter du har försett oss med. Vidare har du alltid möjlighet att dra tillbaka en ansökan. Om du drar tillbaka din ansökan, raderas dina uppgifter och filer i sökandedatabasen såsom anges ovan. Dessutom kan du, medan en nätbaserad ansökan pågår, när som helst 
begära att BMI-koncernen raderar alla individuella uppgifter eller filer du har skickat in. Vi hanterar sådana önskemål i enlighet med förskrifterna i GDPR.

Vänligen rikta eventuella frågor rörande ansökningsförfarandet eller dataintegritet till Privacy@StandardIndustries.com.


3. Allmän information om dataintegritet

a. Dina rättigheter som registrerad person

Vi har vidtagit alla nödvändiga och adekvata åtgärder för att skydda dina personuppgifter och säkra dina rättigheter som registrerad person. Enligt GDPR har du vissa rättigheter, vilka beskrivs nedan. Observera att din förmåga att utöva dessa rättigheter kan begränsas, t.ex. när din rätt att få informationen befinns vara åsidosatt av väsentlig hänsyn till privata 
intressen.

Rätt till tillgång

Du har rätt att begära tillgång till de personuppgifter om dig som vi behandlar. Du kan inge en begäran till dsar@bmigroup.com på en blankett som du kan få tillgång till här.
Vi förser dig med en kopia av de personuppgifter som behandlas, till att börja med gratis eller med elektroniska medel, om begäran har ingetts i normalt använd elektronisk form.

Rätt till rättelse

Du har rätt till rättelse av felaktiga personuppgifter som rör dig, inbegripet komplettering av ofullständiga personuppgifter.

Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Under vissa omständigheter har du rätt till radering av personuppgifter som rör dig. Vi raderar dina personuppgifter på din begäran såvida vi inte absolut behöver dessa uppgifter för att fullfölja ett avtal med dig, eller har rättslig skyldighet att lagra dem.

Rätt till begränsning

Under vissa omständigheter har du rätten att begränsa vår behandling av personuppgifter som rör dig.

Rätt till dataportabilitet

När behandlingen grundar sig på samtycke eller avtal och behandlingen sker automatiskt, har du rätten att få ut de personuppgifter som rör dig i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format. Du har rätten att överföra dessa personuppgifter till tredje part utan hinder från oss, om detta är tekniskt möjligt.

Rätt att göra invändningar


Under vissa omständigheter har du rätten att när som helst göra invändningar mot vår behandling av personuppgifter som rör dig. Om du t.ex. har begärt att få information från oss, t.ex. nyhetsbrev, och inte vill fortsätta att få sådan information, kan du utan svårighet välja bort att få vidare information från oss. 

Automatiserat individuellt beslutsfattande, inbegripet profilering


Som allmän regel gäller att du har rätten att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundas på automatiserad behandling, inbegripet profilering, vilket har rättsliga följder eller påverkar dig i betydande grad. Detta gäller inte om, bland annat, automatiserat beslutsfattande och automatiserad profilering är nödvändiga för att ingå eller fullgöra ett avtal mellan dig och oss.

Rätt att ta tillbaka samtycke


Om behandlingen av dina personuppgifter grundar sig på ditt samtycke kan du när som helst ta tillbaka ditt samtycke. Observera att detta inte påverkar behandlingen av dina personuppgifter innan du tog tillbaka ditt samtycke.

Utövande av dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina ovan beskrivna rättigheter, eller har frågor om detta, vänligen kontakta vårt dataskyddsombud genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress som anges nedan. 

Inlämnande av klagomål

Om du önskar lämna in ett klagomål beträffande vår behandling av dina personuppgifter kan du välja att lämna in ett klagomål till behörig tillsynsmyndighet.

    b. Information om BMI-koncernens dataskyddsombud

BMI-koncernens dataskyddsombud är:  Sebastian Kraska, BMIGroup@iitr.de


4. Uppdateringar

Vi uppdaterar denna Integritetspolicy om så erfordras av rättsliga eller faktiska skäl. Vänligen håll dig informerad om dokumentets aktuella status.

Senaste uppdatering: maj 2018 

 ________________________

Juridisk information

Webbplatsen www.monier.se (”webbplatsen”) är utvecklad av BMI Group Management UK Limited, 20 Air Street 5th Floor London W1B 5AN, UK (”BMI”). BMI äger webbplatsen och dess innehåll, och driver även webbplatsen åt övriga företag i BMI Group. Genom att använda webbplatsen godtar du följande användningsvillkor.

Användningsvillkor

1. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Webbplatsen och det innehåll som tillhandahålls på den (text, bilder, animationer, logotyper, slogans osv.) skyddas av upphovsrätt och varumärkeslagar.

2. ANVÄNDNING, REPRODUKTION

Du får visa webbplatsen, ladda ned den, skriva ut den och använda de funktioner som tillhandahålls (t.ex. beställningar, jobbansökningar online). Alla former av ändring, återgivning, distribution eller att på andra sätt göra material tillgängligt kräver uttryckligt skriftligt tillstånd av BMI. Vid återgivning, vid distribution eller om material görs tillgängligt på andra sätt måste det innehåll som hämtas från webbplatsen åtföljas av en källhänvisning i följande form: ”Källa: www.monier.se” och ”© BMI Group Management UK Limited ".

3. LÄNKAR

Utan uttryckligt skriftligt tillstånd av BMI får du inte genomföra ändringar av webbplatsen eller dess innehåll. Du får länka till webbplatsen eller enskilda sidor på den från andra webbplatser på internet med vanliga metoder. Sådan länkning får inte ge ett felaktigt intryck beträffande upphovsrätten till webbplatsen och dess innehåll genom det sätt eller den typ av länkning som görs eller hur webbplatsen och dess innehåll visas (t.ex. genom visning på raden eller inbäddning i en annan webbplats med ramar). BMI förbehåller sig rätten att kräva borttagning av sådana länkar till webbplatsen. Alla eventuella befintliga externa länkar (dvs. länkar från webbplatsen till webbplatser från tredje part) har lagts upp endast för din bekvämlighet. Observera att när du använder sådana länkar lämnar du BMIs webbplats. Därför har BMI inget inflytande på innehållet på en sådan webbplats som öppnas via länken, och kan inte påta sig något ansvar för skador som kan uppkomma som resultat av att en sådan webbplats öppnas och visas, eller som resultat av nedladdning eller annan användning av dess innehåll. Om länkar från en webbplats från tredje part leder till BMIs webbplats betyder detta inte att BMI har godkänt innehållet på en sådan webbplats från tredje part eller är ansvariga för den.

4. FULLSTÄNDIGHET

BMI arbetar med största möjliga noggrannhet för att garantera att den information som finns på webbplatsen är korrekt, fullständig och relevant. Icke desto mindre rekommenderar BMI att all information kontrolleras så att den är korrekt innan den används. BMI påtar sig inget ansvar, inklusive skadeståndsansvar, för innehållet på webbplatsen eller för skador som uppkommer genom att webbplatsen visas, laddas ned eller används.

5. LAGRING AV PERSONLIGA DATA

Om du vill kontakta oss kan det bli nödvändigt att du överför vissa personliga data (t.ex. namn, e-postadress eller telefonnummer) som begärs på webbplatsen. För att kunna behandla din förfrågan eller beställning, och för att kunna skicka dig information och aktuella nyheter, kommer BMI att lagra och behandla sådana data i enlighet med gällande dataskyddslag. BMI kommer att hålla sådana data konfidentiella och endast göra dem tillgängliga för tredje part för att åstadkomma syftet med att de överförs till BMI. Sådana tredje parter som engageras av BMI lyder under dataskyddsregler som är jämförbara med BMI själva. Du kan när som helst invända mot lagring och behandling av dina data genom att skicka e-post till webmaster.group@monier.com.

6. INTEGRITETSPOLICY FÖR ONLINEANSÖKAN

På webbplatsen har du möjlighet att ansöka om jobb eller utbildningsplatser på företag i BMI Group online eller via e-post. Dataskyddsdeklarationen i denna Paragraf 6 gäller i tillägg till övrig juridisk information.

6.1 Dataöverföring

När du ansöker till BMI online eller via e-post tillhandahåller du BMI personliga data som namn, post- och e-postadress samt information gällande din utbildning och yrkesmässiga kvalifikationer, certifieringar och annan information och dokumentation som vanligen används vid ansökningar om arbete. Det ligger i ditt eget intresse att endast röja sådana personliga data (till exempel etnisk bakgrund, politisk åskådning, medlemskap i en fackförening eller fysisk eller mental hälsa) som du uttryckligen vill att vi ska få tillgång till. Genom att skicka dina data godtar du att vi lagrar och använder denna information i enlighet med juridiska krav, användningsvillkoren för denna webbplats och denna dataskyddsdeklaration. När du använder ansökningsformuläret online kommer din information och dina filer endast att skickas till BMI efter att du har angett att du samtycker till att dina data samlas in, lagras och används i enlighet med denna dataskyddsdeklaration genom att markera motsvarande ruta i formuläret.

6.2 Lagring, användning och borttagning av data

Vi lagrar och använder dina data endast i syfte att registrera och behandla din ansökan, inklusive våra möjligheter att kontakta dig. Om din ansökan är framgångsrik kan den information och filer du skickat användas vidare i samband med din anställning. Annars kommer BMI att behålla dina data under 3 månader efter att ansökningsprocessen för den befattning det gäller har avslutats, för att kunna svara på eventuella frågor beträffande din ansökan. Efter denna period kommer dina data att tas bort. Om du har kryssat för motsvarande ruta i ansökningsformuläret, eller på annat sätt uttryckt i din ansökan via e-post att du samtycker till att dina data delas med andra företag i BMI-koncernen, kommer vi att skicka vidare din ansökan till sådana företag som kan ha lämpliga lediga platser. I så fall kommer dina data att lagras under upp till 12 månader.

6.3 Dataöverföring till tredje part

För att kunna behandla din ansökan förbehåller vi oss rätten att överföra din information och dina filer till rekryteringskonsulter eller liknande leverantörer av tjänster som vi kan ha engagerat för rekrytering. Sådana konsulter är bundna av dataskydd som är huvudsakligen identiskt med vårt. Till skillnad från ovanstående, kommer den information och filer du skickat som en del av din ansökan online inte att vidarebefordras till tredje part om du inte uttryckligen samtyckt till detta eller om vi är tvingade till det av ett domstolsutslag eller liknande.

6.4 Återkallande av ansökan

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att lagra och använda insända personliga data. Detta träder i kraft i och med att återkallelsen tas emot. Skicka i så fall e-post till motsvarande personalavdelning (application@monier.com) eller dataskyddsansvarig på (hanno.schultze.enden@monier.com). Återkallande av din ansökan anses vara ett återkallande av samtycke på det sätt som avses ovan.

6.5 Kontakt

Om du har frågor beträffande din ansökan eller om dataskyddsfrågor kontaktar du application@monier.com.

7. COOKIES

Cookies är små filer som en webbplats lagrar på användarens dator eller mobila enhet när webbplatsen öppnas och används. De kan hjälpa webbplatsen att identifiera datorn respektive den mobila enheten vid nästa besök på webbplatsen. De gör att samverkan mellan användaren och webbplatsen går snabbare och enklare, och låter den som driver webbplatsen analysera användarens webbanvändning. Om du inte samtycker till detta kan du när som helst inaktivera användningen av cookies i din webbläsare, antingen generellt eller bara för vissa webbplatser.

9. GOOGLE ANALYTICS

Denna webbplats använder Google Analytics, ett webbanalysverktyg från Google. Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som lagras på din dator och som tillåter analys av hur du använder webbplatsen. Den information som skapas av denna cookie om hur du använder denna webbplats kan skickas till en av Googles servrar i USA och lagras där. Innan någon information som skapas genom användandet av en cookie skickas till Google anonymiseras din IP-adress. Google kommer inte att länka din IP-adress till några andra data på Google. Google kommer att använda den information som samlas in åt den som driver den här webbplatsen för att utvärdera användningen av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om aktiviteter på webbplatsen och för att tillhandahålla ytterligare tjänster i anslutning till webbplatsen och internetanvändning till den som driver webbplatsen. Du kan förhindra att data samlas in som skapas av cookies relaterade till din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) och skickas till Google, samt Googles behandling av dessa data, genom att ladda ned och installera det tilläggsprogram till webbläsaren som finns på följande länk: tools.google.com/dlpage/gaoptout. Du kan hitta all information gällande dataskyddsriktlinjerna för Google Analytics på: support.google.com/analytics/answer/6004245.

10. VAL AV LAG

För alla juridiska tvister som härrör sig till användningen av denna webbplats och dess funktioner ska lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland gälla. Den enda jurisdiktionen är, i den utsträckning detta är tillåtet, Frankfurt am Main.