Svar från kundundersökningen.

När beställdes arbetet: ###Nrbestlldesarbetet_16652_autocode###

Hur många offerter fick du innan du bestämde dig: ###Hurmngaofferterfickduinnandubestmdedig_16653_autocode###

Är du nöjd med offerten du fick: ###rdunjdmedoffertendufick1minstnjd5mestnjd_16654_autocode###

Kommentar: ###Kommentar_16655_autocode###

Hur lång tid tog det mellan att ni sa ja till offerte och tills att arbetet kunde börja: ###Hurlngtidtogdetmellanattnisajatilloffertenochtillsattarbetetkundebrja_16656_autocode###

Hur lång tid tog arbetet: ###Hurlngtidtogarbetet_16657_autocode###

Hur nöjd är du totalt sett med ditt takbyte: ###Hurnjdrdutotaltsettmedditttakbyte_16658_autocode###

Motivering: ###Motivering_16659_autocode### 

Vad var avgörande för ditt val av entreprenör: ###Vadvaravgrandefrdittvalaventreprenr_16660_autocode###

Hur kom du i kontakt med Monier Takpartner: ###HurkomduikontaktmedMonierTakpartner_16661_autocode###

Hur troligt är det att du kommer rekommendera entreprenören du använde till andra: ###Hurtroligtrdetattdukommerrekommenderadenentreprenrenduanvndetillandra_16662_autocode###

Blev du erbjuden garanti: ###Blevduerbjudengaranti_16663_autocode###

Fastighetsbeteckning: ###Fastighetsbeteckning_16665_autocode###

Vilket företag genomförde takläggningen: ###Vilketfretaggenomfrdetaklggningen_16666_autocode### 

Övrigt: ###vrigt_16664_autocode###