Legal Disclaimer

Förklaring av ansvarsbefrielse

Denna internetsida är producerad av Monier Roofing AB, Telegrafgatan 6a, Box 518, SE-169 29 Solna, Sverige. Monier Roofing AB har utvecklat och äger internetsidan samt dess innehåll. Internetsidan kan endast användas mot bakgrund av nedanståande användningsvillkor. Använder du internetsidan betyder det att du också accepterar dessa villkor.

Användarvillkor

1. Upphovsrätt

Alla rättigheter för internetsidan och dess innehåll tillhör Monier Roofing AB eller tredjepart. Internetsidan är till för privat, ickekommersiellt bruk och du kan använda dig av beställningsfunktionerna Monier Roofing AB har utvecklat för internetsidan. All användning utöver att se på internetsidan, ladda ner eller skriva ut delar av internetsidan för privat (icke-kommersiellt bruk), är förbjuden. Varumärken, inklusive logotyper, slagord och produktnamn, är registrerade varumärken och tillhör Monier Roofing AB eller används av Monier Roofing AB på licens. Det utges inte licens för dessa varumärken.

2. Mångfaldigande

Mångfaldigande av internetsidan eller delar av internetsidan är endast tillåten för privat och icke-kommersiellt bruk, med förbehållet att Monier Roofing AB uppges som källa. Därför måste varje kopia (papperskopia, digital kopia eller annat) märkas med följande: Källa: http://www.monier.se" och "Monier Roofing AB".

3. Länkar

Det är inte tillåtet att ändra internetsidan och/eller dess innehåll, som att lägga en ny ram, extern länk eller vilken som helst koppling, utan ett explicit skriftligt avtal med Monier Roofing AB. Redan existerande externa länkar på internetsidan är inlagda som praktisk hjälp för dig. När du använder existerande länkarna, lämnar du internetsidan. Följaktligen är Monier Roofing AB därför inte heller ansvarig för de internetsidor du kommer till via länkarna. Monier Roofing AB har därför inte heller ansvar för eventuell skada som uppstår vid att gå in och se på dessa internetsidor eller genom att ladda ner eller på annat sätt använda innehållet i de andra internetsidorna. Om länkar på en tredjeparts internetsida leder till Moniers internetsida, betyder detta inte att Monier Roofing AB är enig med denna internetsidas innehåll eller på något sätt är ansvarig för den andra internetsidan.

4.Fullständighet

Monier Roofing AB ligger vikt vid att säkerställa att informationen på internetsidan är korrekt, fullständig och uppdaterad. Ändå rekommenderar Monier Roofing AB att du undersöker riktigtheten i informationen innan du använder dig av den. Vår kundtjänst och våra säljrepresentanter hjälper dig gärna med att kontrollera så att informationen stämmer. Monier Roofing AB är inte juridiskt ansvarig för internetsidans innehåll och eventuell skada som kan uppstå vid att gå in och se på internetsidan, vid nedladdning eller vid eventuell användning av internetsidan.

5. Jurisdiktion

Vid en eventuell tvist i förbindelse med användning av internetsidan och/eller dess funktioner gäller svensk rätt.

6. Lagring av personliga upplysningar

Vid beställning av Moniers produkter, måste du uppge de personliga upplysningar som uppges på internetsidan. Monier Roofing AB lagrar dessa upplysningar för behandling av din order och för att skicka dig (speciellt via e-post) produktinformation samt nyheter om taklösningar. Monier behandlar de personliga uppgifterna konfidentiellt och kommer endast att vidarebefordra dem till tredjepart när det är helt nödvändigt för att uppfylla ovan nämnda syfte.